کلیدواژه‌ها = دفاع مشروع
موازنه ی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 183-208

10.22091/csiw.2019.3915.1503

سید محمدحسن موسوی خراسانی؛ جواد ایروانی