نویسنده = مصطفی فضائلی
ظرفیت های جوامع مسلمان در ارتقای آموزش حقوق بشر

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 111-138

10.22091/csiw.2019.3329.1411

مصطفی فضائلی؛ فاطمه السادات حق شناس