کلیدواژه‌ها = اسناد بین المللی
تحلیل نقد دیدگاه فمینیستی از تعاریف معلول و معلولیت در اسناد حقوقی ایران و اسناد بین المللی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 213-234

10.22091/csiw.2020.5636.1844

فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی؛ سید محسن فتاحی؛ مهدی لک زایی