دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، اسفند 1398، صفحه 1-190 
انواع حق مالی در قانون مدنی ایران با نگاهی به حقوق غرب

صفحه 111-132

10.22091/csiw.2020.4179.1545

سید حسن موسوی هاشمی؛ حسن پاشازاده؛ اسماعیل صغیری؛ علی غریبه