موضوعات = حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
حق نمایندگی زنان در مجالس قانون‌گذاری و سازوکارهای تقویت آن در نظام های حقوقی مختلف ؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7461.2164

داود محبی؛ اعظم طالب؛ پروین زارعی


مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.7371.2156

زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ مریم رعنائی


آیین تعقیب قاضی و شیوه های رسیدگی آن در کشورهای اسلامی، رومی‌ -ژرمنی و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22091/csiw.2023.8783.2351

محمد صالحی مازندرانی


جایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22091/csiw.2023.6781.2053

کمیل صادقی؛ علیرضا دبیرنیا


انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22091/csiw.2023.9413.2422

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


ماهیّت حقوقی «خسارت مشترک دریایی» در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

10.22091/csiw.2024.9657.2437

قاسم شفیعی علویجه


تفسیرشناسی حقوقی امر حکمرانی در تفکر سیاسی اسلام و غرب در دوران میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.7615.2193

احسان آقامحمدآقایی؛ فتح اله رحیمی


مطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان سنجی ارائه معیار واحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10220.2483

سهیلا نورعلی؛ میرقاسم جعفرزاده


اثر تعلیقی یا انتقالی اعتراض به رای داور با مطالعه تطبیقی در داوری های داخلی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.8770.2347

مجید عزیزیانی


حمایت‌پذیری طرح‌های لباس در نظام حقوق ادبی و هنری ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10223.2484

سید محمدهادی قبولی درافشان


اصول متروک در قانون اساسی(شناسایی یک مفهوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.9865.2455

فردین مرادخانی


قتل‌های ناموسی و مطالعه تطبیقیِ بازنمایی آن در نظام‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.8551.2321

محمدباقر مقدسی؛ مهرانگیز روستائی


مسئولیت مدنی نیابتی فروشندگان مشروبات الکلی در حوادث ناشی از مستی در حقوق ایالت مینه سوتای آمریکا، کانادا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.9304.2408

فیروز سکوتی؛ سید محمد اسدی نژاد


بررسی امکان اقتباس قانونگذار ایران از تحولات اخیر طلاق در قانون مدنی فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22091/csiw.2024.8920.2373

محبوبه مینا؛ مهدی برکابیان زنجانی


مطالعه تطبیقی پذیرش شخص حقوقی به عنوان داور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22091/csiw.2024.10008.2464

عبدالحسین شیروی خوزانی؛ رحیم پیلوار؛ سرور محامدی


نقش حسن‌‌نیت در مسئولیت متصرف مال غیر با مطالعه تطبیقی درحقوق آلمان، ‌‌انگلیس و ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-24

10.22091/csiw.2024.9584.2430

سیداحمد حسینی؛ سیدمصطفی محقق احمدآبادی (داماد)؛ محمد عیسائی تفرشی


عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 77-100

10.22091/csiw.2024.7964.2242

سید حسین صفایی؛ علی فلاحتی شهاب الدینی


کاربست اخطار و تذکر در دادرسی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 155-169

10.22091/csiw.2023.9070.2387

ایمان یوسفی؛ شهرام ابراهیمی؛ سعید یوسفی


بررسی تطبیقی تداوم حقوق پس از مرگ و امکان طرح نظریه شخصیت حقوقی متوفی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-24

10.22091/csiw.2023.9180.2397

احمد ادیبی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا آرش پور