قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 1-28

10.22091/csiw.2015.562

حمزه اسفندیاری‌بیات؛ مهسا مدنی


همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-32

10.22091/csiw.2017.1767.1155

گودرز افتخار جهرمی؛ علیرضا رضائی


محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-20

10.22091/csiw.2017.917.1051

علی بهادری جهرمی؛ علی فتاحی زفرقندی


درنگی مقایسه‌ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-30

10.22091/csiw.2018.2452.1253

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمد صادق قبولی درافشان


بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-24

10.22091/csiw.2018.2486.1260

ایرج بابایی؛ اسماعیل کشاورز صفی ئی


مفهوم و جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ایران: با رویکردی به عدل و انصاف در فقه امامیه

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-34

10.22091/csiw.2019.3327.1410

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مجید رضایی دوانی؛ سید محمد صادق قبولی درافشان


سوء استفاده از حق تألیف در حقوق آمریکا و ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-26

10.22091/csiw.2019.3703.1465

محمد علی انصاری پور؛ حسین باقری نیا