دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

علمی و پژوهشی

حق نمایندگی زنان در مجالس قانون‌گذاری و سازوکارهای تقویت آن در نظام های حقوقی مختلف ؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7461.2164

داود محبی؛ اعظم طالب؛ پروین زارعی


جایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22091/csiw.2023.6781.2053

کمیل صادقی؛ علیرضا دبیرنیا


مسئولیت مدنی تطبقی سرپرست و متبوع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس، مصر و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.8691.2340

عزیزاله فهیمی


انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22091/csiw.2023.9413.2422

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


تفسیرشناسی حقوقی امر حکمرانی در تفکر سیاسی اسلام و غرب در دوران میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.7615.2193

احسان آقامحمدآقایی؛ فتح اله رحیمی


قتل‌های ناموسی و مطالعه تطبیقیِ بازنمایی آن در نظام‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.8551.2321

محمدباقر مقدسی؛ مهرانگیز روستائی


مسئولیت مدنی نیابتی فروشندگان مشروبات الکلی در حوادث ناشی از مستی در حقوق ایالت مینه سوتای آمریکا، کانادا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.9304.2408

فیروز سکوتی؛ سید محمد اسدی نژاد


بررسی امکان اقتباس قانونگذار ایران از تحولات اخیر طلاق در قانون مدنی فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22091/csiw.2024.8920.2373

محبوبه مینا؛ مهدی برکابیان زنجانی


مطالعه تطبیقی پذیرش شخص حقوقی به عنوان داور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22091/csiw.2024.10008.2464

عبدالحسین شیروی خوزانی؛ رحیم پیلوار؛ سرور محامدی


چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواها در دادرسی مدنی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10319.2497

بدیع فتحی


مطالعه‌ی تطبیقی ساختار هیأت‌مدیره در «نظام اداره‌ی شرکت‌ها» در حقوق آلمان، چین و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10147.2480

حسین عابدینی؛ سیدمحمدرضا تراشیون


تحلیل حقوقی قاعده قابل‌انتقال‌بودن وکالت در نمایندگی تجاری (با نگاهی به کامن‌لا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10182.2481

احد قلی زاده منقوطای


معمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.9671.2438

رضا پورمحمدی


مطالعه تطبیقی عناصر جرم خودداری از اعلام جرایم و کیفر آن در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10243.2490

داود سیفی قره یتاق؛ قاسم اسلامی نیا


شهر مقدس رویارویی سنت‌گرایی جدید و مبانی حقوق عمومی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10413.2504

فائزه کرمی کتکی؛ محمد راسخ


تحلیل و نقد رویه لائیسیته فرانسوی در زمینه حجاب نوجوانان در فرانسه در پرتو موازین حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10453.2509

احسان سلیمی


تطبیق عقد جعاله و قراردادهای بین المللی پیمانکاری و امکان سنجی استفاده از عقد جعاله در قراردادهای پیمانکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10289.2495

سید علی اصغر رحیمی؛ معصومه واحدی


کنترل حمل و نقل (ترانزیت) کالا و ضمانت اجرای گمرکی نقض حقوق مالکیت فکری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10227.2486

سید حسن شبیری زنجانی؛ مرتضی محمدی؛ سید احمد دهقانی


کاربرد سلاح‌های بیولوژیک از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22091/csiw.2024.7085.2110

محمد نوذری فردوسیه؛ علی اصغر اقالر؛ فاطمه انصاری


هدایتگری و مداخله گری دولت بر معادن در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر نظریات فقهی و تطبیق آن با کشور مکزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22091/csiw.2024.8883.2369

ابراهیم زینلی نژاد فردوسیه؛ لادن فرومند؛ کیوان صداقتی


مفهوم علم در حقوق کیفری ملی و دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22091/csiw.2024.9167.2395

عارف رشنودی؛ محمدعلی اردبیلی؛ عمران علی محمدی؛ زهرا میرزائی


ضمان بیت المال نسبت به خسارات جبران نشده ؛مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه، فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22091/csiw.2024.9534.2426

مهدی تربتی؛ عزیزاله فهیمی؛ احمد دیلمی


مطالعه تطبیقی پیرامون مبانی حقوق زنان درحقوق ایران وجنبش های فمنیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22091/csiw.2024.9607.2432

حمزه رحیمی؛ عباس برزگرزاده؛ اسماعیل عبدالهی


تأثیر نظام واژگان بر ادراک ناروایی جرم از منظر اندیشه‌های کیفری غرب و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22091/csiw.2024.10636.2532

قاسم اسلامی نیا؛ داود سیفی قره یتاق؛ حمیدرضا پرهام مهر