دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی و پژوهشی

حق نمایندگی زنان در مجالس قانون‌گذاری و سازوکارهای تقویت آن در نظام های حقوقی مختلف ؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7461.2164

داود محبی؛ اعظم طالب؛ پروین زارعی


مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.7371.2156

زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ مریم رعنائی


آیین تعقیب قاضی و شیوه های رسیدگی آن در کشورهای اسلامی، رومی‌ -ژرمنی و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22091/csiw.2023.8783.2351

محمد صالحی مازندرانی


جایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22091/csiw.2023.6781.2053

کمیل صادقی؛ علیرضا دبیرنیا


مسئولیت مدنی تطبقی سرپرست و متبوع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس، مصر و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.8691.2340

عزیزاله فهیمی


انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22091/csiw.2023.9413.2422

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


ماهیّت حقوقی «خسارت مشترک دریایی» در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

10.22091/csiw.2024.9657.2437

قاسم شفیعی علویجه


تفسیرشناسی حقوقی امر حکمرانی در تفکر سیاسی اسلام و غرب در دوران میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.7615.2193

احسان آقامحمدآقایی؛ فتح اله رحیمی


مطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان سنجی ارائه معیار واحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10220.2483

سهیلا نورعلی؛ میرقاسم جعفرزاده


حق بر پوشش اسلامی در پرتو ادبیات حق محوری حقوق بشر جهانی معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10362.2499

سیده لطیفه حسینی


اثر تعلیقی یا انتقالی اعتراض به رای داور با مطالعه تطبیقی در داوری های داخلی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.8770.2347

مجید عزیزیانی


حمایت‌پذیری طرح‌های لباس در نظام حقوق ادبی و هنری ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10223.2484

سید محمدهادی قبولی درافشان


اصول متروک در قانون اساسی(شناسایی یک مفهوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.9865.2455

فردین مرادخانی


قتل‌های ناموسی و مطالعه تطبیقیِ بازنمایی آن در نظام‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.8551.2321

محمدباقر مقدسی؛ مهرانگیز روستائی


مسئولیت مدنی نیابتی فروشندگان مشروبات الکلی در حوادث ناشی از مستی در حقوق ایالت مینه سوتای آمریکا، کانادا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.9304.2408

فیروز سکوتی؛ سید محمد اسدی نژاد


بررسی امکان اقتباس قانونگذار ایران از تحولات اخیر طلاق در قانون مدنی فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22091/csiw.2024.8920.2373

محبوبه مینا؛ مهدی برکابیان زنجانی


مطالعه تطبیقی پذیرش شخص حقوقی به عنوان داور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22091/csiw.2024.10008.2464

عبدالحسین شیروی خوزانی؛ رحیم پیلوار؛ سرور محامدی


چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواها در دادرسی مدنی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10319.2497

بدیع فتحی


مطالعه‌ی تطبیقی ساختار هیأت‌مدیره در «نظام اداره‌ی شرکت‌ها» در حقوق آلمان، چین و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10147.2480

حسین عابدینی؛ سیدمحمدرضا تراشیون


تحلیل حقوقی قاعده قابل‌انتقال‌بودن وکالت در نمایندگی تجاری (با نگاهی به کامن‌لا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10182.2481

احد قلی زاده منقوطای


معمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.9671.2438

رضا پورمحمدی


مطالعه تطبیقی عناصر جرم خودداری از اعلام جرایم و کیفر آن در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10243.2490

داود سیفی قره یتاق؛ قاسم اسلامی نیا


شهر مقدس رویارویی سنت‌گرایی جدید و مبانی حقوق عمومی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10413.2504

فائزه کرمی کتکی؛ محمد راسخ


تحلیل و نقد رویه لائیسیته فرانسوی در زمینه حجاب نوجوانان در فرانسه در پرتو موازین حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10453.2509

احسان سلیمی


تطبیق عقد جعاله و قراردادهای بین المللی پیمانکاری و امکان سنجی استفاده از عقد جعاله در قراردادهای پیمانکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10289.2495

معصومه واحدی؛ سید علی اصغر رحیمی


کنترل حمل و نقل (ترانزیت) کالا و ضمانت اجرای گمرکی نقض حقوق مالکیت فکری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22091/csiw.2024.10227.2486

سید حسن شبیری زنجانی؛ مرتضی محمدی؛ سید احمد دهقانی