دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی و پژوهشی

حق نمایندگی زنان در مجالس قانون‌گذاری و سازوکارهای تقویت آن در نظام های حقوقی مختلف ؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22091/csiw.2022.7461.2164

داود محبی؛ اعظم طالب؛ پروین زارعی


مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.7371.2156

زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ مریم رعنائی


تقنین قضایی؛ بررسی نسبت نظام حقوقی ایران با مکتب واقع‌گرایی حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.8449.2304

علیرضا دبیرنیا؛ عادل شیبانی


آیین تعقیب قاضی و شیوه های رسیدگی آن در کشورهای اسلامی، رومی‌ -ژرمنی و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22091/csiw.2023.8783.2351

محمد صالحی مازندرانی


جایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22091/csiw.2023.6781.2053

کمیل صادقی؛ علیرضا دبیرنیا


مسئولیت مدنی تطبقی سرپرست و متبوع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس، مصر و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.8691.2340

عزیزاله فهیمی


انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22091/csiw.2023.9413.2422

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


‌کاربست اخطار و تذکر در دادرسی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22091/csiw.2023.9070.2387

شهرام ابراهیمی؛ ایمان یوسفی؛ سعید یوسفی


عقود اذنی تجاری مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22091/csiw.2024.7964.2242

سید حسین صفایی؛ علی فلاحتی شهاب الدینی


نقش حسن نیت درمسئولیت متصرف مال غیر با مطالعه تطبیقی درحقوق آلمان، انگلیس و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22091/csiw.2024.9584.2430

سیداحمد حسینی؛ سیدمصطفی محقق احمدآبادی (داماد)؛ محمد عیسائی تفرشی


فساد عمومی و نظام حقوقی (تاملی بر نقش سازمان های غیردولتی در ارتقاء شفافیت قضایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22091/csiw.2024.9080.2388

غلامعلی قاسمی؛ مهراد مؤمن؛ پروین زارعی


مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22091/csiw.2024.9861.2454

علی ساعتچی؛ فاطمه منتظر ابدی


مطالعه تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در حقوق ایران، انگلستان و کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22091/csiw.2024.8993.2380

جواد نیک نژاد؛ سیدعلی موسوی


ماهیّت حقوقی «خسارت مشترک دریایی» در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

10.22091/csiw.2024.9657.2437

قاسم شفیعی علویجه


تفسیرشناسی حقوقی امر حکمرانی در تفکر سیاسی اسلام و غرب در دوران میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.7615.2193

احسان آقامحمدآقایی؛ فتح اله رحیمی


مطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان سنجی ارائه معیار واحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10220.2483

سهیلا نورعلی؛ میرقاسم جعفرزاده


حق بر پوشش اسلامی در پرتو ادبیات حق محوری حقوق بشر جهانی معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10362.2499

سیده لطیفه حسینی


اثر تعلیقی یا انتقالی اعتراض به رای داور با مطالعه تطبیقی در داوری های داخلی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.8770.2347

مجید عزیزیانی


حمایت‌پذیری طرح‌های لباس در نظام حقوق ادبی و هنری ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10223.2484

سید محمدهادی قبولی درافشان